فراخوان بکارگیری نیرو بصورت خرید خدمات(شرکتی)

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد در راسـتای تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات در مراکز تابعه تعداد یک نفر نیروی واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون تخصصـی وگزینش به صورت خرید خدمات (شرکتی) بکـارگیری نماینـد.

لـذا داوطلبـان می تواننـد جهت ثبت نام الکترونیکی از روز سه شـنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ لغایت سه شـنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ به سایت https://contract.kums.ac.ir:2216 مراجعه نمایند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از تگ های و خصیصه های HTML استفاده نمایید

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

4 + 2 =