درمان اولین بیمار رادیوتراپی با دستگاه جدید توسط تیم رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع ) کرمانشاه انجام پذیرفت.

ادامه مطلب ←