شرکت فناوری آزمایشگاهی و شرکت ELEKTA انگلستان از مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بازدید نمودند و در این بازدید اعلام رضایتمندی از حفظ استانداردهای درمانی در این مرکز داشتند.

ادامه مطلب ←

درمان اولین بیمار رادیوتراپی با دستگاه جدید توسط تیم رادیوتراپی بیمارستان امام رضا (ع ) کرمانشاه انجام پذیرفت.

ادامه مطلب ←