جلسه ساخت همراه سرا درمحل بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه باحضور دکتر سروش ریاست بیمارستان، رنجبر فرماندار،مهماندوست مشاور شهردار، دکترالماسی مشاور دکتر کریم، بیگلری رئیس شورای عالی بیماران خاص و خانم دکتر امیری برگزار گردید. آقایان قنبری، سرتیپی، زهتابان، گوران، رستمی و خواهران بخش رادیوتراپی خانم خلقی و خانم محمدی روابط عمومی،خانم سپیده دم و آرمانده […]

ادامه مطلب ←