برچسب: دارو مجاز

  • دارو های تایید شده توسط اف. دی .آی برای کاهش وزن

    سیاست های غذایی و دارویی امریکا برای درمان چاقی: در حال حاضر تنها تعداد معدودی داروی تایید شده توسط  اف. دی .آی  برای کاهش وزن وجود دارد. از جمله این دارو ها “فن ترمین”  و “دی اتیل پروپیون”، تنها دارو های تصویب شده برای مصرف کوتاه مدت  دوازده هفته ای می باشند. دارو های تصویب […]